Tarieven & Vergoedingen

Vergoedingen zorg via basiszorgverzekering

Oefentherapie en kinderoefentherapie

Deze beroepen vallen onder de paramedische zorg. Wanneer er sprake is van een (senso)motorische ontwikkelingsachterstand, houding en/of bewegingsprobleem, of somatische klachten, dan kan (kinder)oefentherapie worden ingezet. Dit is veelal na verwijzing van de huisarts, jeugdarts (via school) of een medisch specialist.

De (kinder)oefentherapie kan worden vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 activiteiten. Het kan zijn dat je aanvullend verzekerd bent en dan is van daaruit ook nog vergoeding mogelijk. Volgt je kind dit kalenderjaar bijvoorbeeld ook schrijflessen of fysiotherapie? Dan is dat van invloed op het aantal sessies (kinder)oefentherapie dat vergoed wordt.

Intraverte heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor (kinder)oefentherapie. De behandelingen van deze zorg declareert Intraverte rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Kosten buiten je basis en/of aanvullende verzekering worden gefactureerd. Het is dus van belang dit uit te zoeken en zelf goed bij te houden.

Wanneer een traject start met paramedische zorg (kinder)ergotherapie of (kinder)oefentherapie rekenen we eenmalig trajectkosten. Voor de eenmalige trajectkosten ontvang je een factuur van € 55,00 via Infomedics. Deze nota betreft niet-declarabele zorg en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

 

Ergotherapie en kinderergotherapie

De basisverzekering vergoedt 10 uur (kinder)ergotherapie per jaar. Het kan zijn dat je aanvullend verzekerd bent en dan is van daaruit ook nog vergoeding mogelijk. Intraverte heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor (kinder)ergotherapie. De behandelingen van deze zorg declareert Intraverte rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Kosten buiten je basis en/of aanvullende verzekering worden gefactureerd. Het is dus van belang dit uit te zoeken en zelf goed bij te houden.

Wanneer een traject start met paramedische zorg (kinder)ergotherapie of (kinder)oefentherapie rekenen we eenmalig trajectkosten. Voor de eenmalige trajectkosten ontvang je een factuur van € 55,00 via Infomedics. Deze nota betreft niet-declarabele zorg en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

 

Vergoedingen zorg via jeugdwet (gemeentes)

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) kan vergoed worden vanuit de gemeente. Dit kan bij de gemeentes waar Intraverte een overeenkomst heeft of als zogenaamde onderaannemer hulp verleent. Het verschilt per gemeente wat hierin afspraken zijn en via welke route dit loopt. Het kan zijn dat het ingezet kan worden met een onderbouwing vanuit Intraverte waarom dit wenselijk is, of alleen wanneer er sprake is van de inzet van meerdere disciplines. Ook zijn er gemeentes die eerst breder willen kijken naar de vraag en een plan van aanpak op willen stellen. Van daaruit kan het zijn dat ze besluiten om te indiceren voor de PMT. We denken graag met je mee en geven informatie vanuit onze afdeling jeugdondersteuning hoe dit zit in de gemeente waar jij woont.

Orthopedagogiek, orthopedagogisch advies en GZ-psychologie

Deze vormen van zorg kunnen vergoed worden vanuit de gemeente. Dit kan bij de gemeentes waar Intraverte een overeenkomst heeft of als zogenaamde onderaannemer hulp verleent. Het verschilt per gemeente wat hierin afspraken zijn en via welke route dit loopt. Wij kijken samen met jou wat de meest passende vorm van hulp is en welk deel daarvan door Intraverte geboden kan worden.

Afhankelijk van de geldende afspraken met gemeentes betekent dit dat we direct met jullie een plan opstellen en daar vergoeding voor aanvragen. Of dat dit eerst door de gemeente beoordeeld moet worden, van waaruit mogelijk de inzet vanuit Intraverte gedaan kan worden.

 

Intelligentieonderzoek

In sommige gevallen kan een intelligentieonderzoek wenselijk zijn als onderdeel van een behandeltraject. Het ligt er per gemeente aan of dit vergoed kan worden vanuit de gemeente of dat dit particulier betaald moet worden. Ook hierover kun je contact opnemen voor advies.

 

Vergoedingen zorg via eigen bijdrage

Particuliere trajecten

Het kan ook dat je er voor kiest om de ondersteuning vanuit Intraverte zelf te betalen. Dat kan al vanaf het begin een keuze zijn, maar het kan ook dat je hier voor kiest als de vergoeding vanuit de zorgverzekering of de gemeente ophoudt. Hiervoor staat een tarievenlijst op onze website en onderaan deze pagina. Naast dat wordt er een aparte overeenkomst gemaakt waarin de afspraken staan over de inhoudelijke afspraken, maar ook de financiële afspraken. Je ontvangt van ons een factuur via Infomedics en kunt die (indien van toepassing) indienen bij de verzekering.

Wanneer een traject start vanuit een particulier traject rekenen we eenmalig trajectkosten. Voor de eenmalige trajectkosten ontvang je een factuur van € 55,00 via Infomedics. Deze nota betreft niet-declarabele zorg en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

 

Aanvullende verzekering en particuliere trajecten

In sommige gevallen is het mogelijk om een deel daarvan terug te krijgen via de aanvullende verzekering. Heb je een aanvullende verzekering? Dan is het van belang deze goed te controleren.

Zowel voor de (kinder)ergotherapie als de (kinder)oefentherapie zijn er mogelijkheden. Ook zijn er mogelijkheden voor een deel van het bedrag vergoed te krijgen voor de Psychomotorische therapie (PMT). Voor informatie over de vergoeding van vaktherapie is actuele informatie te vinden via Zorgwijzer.

Tarieven

Eenmalige trajectkosten € 55,00
Oudergesprek € 50,00
No Show en afgezegde afspraken € 40,00
Zitting Oefentherapie Cesar (OT) € 40,00
Zitting Kinderoefentherapie (KOT) € 50,00
Zitting Ergotherapie (ERGO) € 40,00
Zitting Psychomotorische Therapie (PMT) € 50,00
Orthopedagogiek, orthopedagogisch advies en GZ-psychologie Op aanvraag
Intelligentieonderzoek Op aanvraag
Trajectkosten

Trajectkosten

Wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat, worden er eenmalige trajectkosten in rekening gebracht. De eenmalige trajectkosten bedragen € 55,00 per begeleidingstraject. De trajectkosten zijn voor diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject, zoals de uitgebreide communicatie met scholen/ derden en het delen van onze kennis met het onderwijs.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Meer dan 18 behandelingen

Is er géén sprake van een chronische aandoening? Dan worden de extra behandelingen in veel gevallen vergoed uit de aanvullende verzekering (mits de aanvullende verzekering is afgesloten). Is er wel sprake van een chronische aandoening? Dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Ben je verhinderd voor een geplande afspraak? Dan moet dit 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan onze cliëntenadministratie. Als een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 40,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden vergoed, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Intraverte is voor Kinderoefentherapie aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Psychomotorische therapie valt onder de Vaktherapeutische beroepen. Intraverte is voor Psychomotorische therapie aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen)
  • NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
  • NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische KINDER therapie)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Intraverte heeft geen Diagnose Behandel Code (DBC). Praktijk AGBcode kinderoefentherapie: 07099544. Praktijk AGBcode Psychomotorische (kinder)therapie: 90053971